Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Informační brožura
Profil školy
Charakteristika
Funkce
Pracovníci
Telefonní seznam
E-mailové kontakty
Sportovní kurzy
Sport. třídy a skupiny

Informační brožura

Článek I.

Údaje o jmenování ředitele Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756

Dne 1.října 2003 byl zřizovatelem (Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim), jmenován ředitelem Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 s účinností od 1. října 2003 jako statutární orgán samostatné příspěvkové organizace Mgr. Jindřich Vyhnánek.

Článek II.

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756

Vymezení pravomocí ředitele školy se řídí především § 164,165 Zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Článek III.

Pracovníci Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756, určení k poskytování informací

Pracovníkem určeným k poskytování informací je ředitel Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756

Mgr. Jindřich Vyhnánek - ředitel školy
Telefon 469669641, 469669640
Fax 469669641
E-mail zs.stadion@chrudim.cz

V době jeho nepřítomnosti určil ředitel školy pracovníky k poskytování informací v následujícím pořadí:

1. Mgr. Šárka Prokopová - první zástupce ředitele školy
Telefon 469669649
Fax 469669641
E-mail zs.stadion@chrudim.cz

2. Mgr. Luboš Prokop - druhý zástupce ředitele školy
Telefon 469669649
Fax 469669641
E-mail zs.stadion@chrudim.cz

Článek IV.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756

Proti rozhodnutím ředitele Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 je přípustné odvolání takto:

 1. Na rozhodnutí dle § 165 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se bude v plném rozsahu vztahovat správní řád. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí ředitele veřejné školy a školského zařízení bude krajský úřad ( § 183 odst. 3).
Článek V.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů se řídí Metodickým pokynem ředitele Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 k vyřizování stížností, oznámení a podnětů doručených Základní škole, Chrudim, U Stadionu 756  Č.j.: Ř 065/12/98  ze dne 28.prosince  1998.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů (dále stížností) je upraveno vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.L., o vyřizování  stížností, oznámení a podnětů pracujících.

K zabezpečení jednotného postupu při vyřizování  stížností, oznámení a podnětů  v Základní škole, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 (dále jen škola) stanovím:

Čl. 1 - Přijímání stížností
 1. Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době.
 2. Stížnosti doručené škole  poštou přijímá hospodářka školy. Stížnosti doručené osobně přijímá ředitel školy, případně zástupci ředitele školy nebo hospodářka školy, a to zpravidla  v písemné podobě. Ústní stížnost přijímá ředitel školy, případně zástupci ředitele školy.  O ústní stížnosti, kterou nelze  vyřídit ihned při podání, příjemce sepíše záznam,  předloží jej stěžovateli k podpisu a zabezpečí bez  zbytečného odkladu jeho řádnou evidenci a označení.  Tohoto ustanovení se přiměřeně použije i u stížností  podaných přenosem dat, telefonicky a u stížností  neidentifikovaného stěžovatele.
 3. Příjemce předá řádně zaevidovanou a  označenou stížnost k dalšímu opatření řediteli školy  případně jeho zástupcům.
 4. Stížnost, jejíchž prošetření a vyřízení náleží do  působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je  škola, postoupí škola těmto orgánům a organizacím k  přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o  tom stěžovatele. Ve stejné lhůtě vyrozumí škola stěžovatele, pokud zjistí, že  vyřízení stížnosti může přesáhnout lhůtu 10 dnů ode dne  přijetí.
Čl. 2 - Evidence stížnost
 1. Evidenci stížností doručených škole vede ředitel školy v Knize stížností nebo na prostředcích  výpočetní techniky.

 2. Evidence stížností obsahuje

  • datum podání, věc a přidělené číslo jednací,
  • jméno, příjmení a adresu stěžovatele,
  • označení osoby, proti které stížnost  směřuje,
  • předmět stížnosti,
  • kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a  vyřízení,
  • výsledek šetření a opatření k zjednání nápravy,
  • datum vyřízení stížnosti, případně prodloužení termínu lhůty pro vyřízení stížnosti.

 3. Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č.  256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
Čl. 3 - Vyřizování stížností
 1. Stížnosti doručené škole prošetřuje a  vyřizuje zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený zástupce ředitele.
 2. Pokud škola obdrží stížnost, jejíž šetření je třeba jen zčásti v  její pravomoci, potvrdí její příjem stěžovateli a  sdělí mu, které body stížnosti   prošetří. Současně jej  bude informovat, komu postupuje další část stížnosti k  prošetření a vyřízení.
 3. Při prošetřování a vyřizování stížností jsou  pověření pracovníci školy povinni:

  • prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách,
  • objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat,
  • výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná, o výsledku šetření informovat stěžovatele,
  • u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
  • spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření předat k evidenci podle čl. 2.

 4. Zaměstnanci školy jsou povinni se ke všem otázkám a bodům stížnosti  objektivně vyjádřit, svá stanoviska průkazně dokladovat.
 5. U oprávněných nebo částečně oprávněných stížností přijme ředitel školy opatření k odstranění zjištěných závad a  nedostatků.
 6. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů ode dne  přijetí, musí být vyřízeny do 30 dnů. Tuto lhůtu lze  prodloužit je ve výjimečných případech se souhlasem ředitele školy. O důvodech prodloužení musí být  stěžovatel vyrozuměn.
 7. Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření  nebo vyřízení pracovníkům, proti kterým  stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí pracovníky školy  se  postupují k prošetření nebo vyřízení vždy příslušnému  nadřízenému orgánu.
 8. O stížnostech na neuspokojivé, neprůkazné, neúplné  nebo opožděné vyřízení stížnosti rozhoduje ředitel školy.
Čl. 4 - Závěrečná ustanovení

Metodický pokyn ředitele Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1999, je závazný pro všechny zaměstnance školy a stává se součástí Organizačního řádu školy.

Článek VI.

Postup při  vyřizování žádosti o poskytnutí informace 

Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace postupuje ředitel Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 nebo jím určení pracovníci podle zákona č. 106/1999 Sb. a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.106/99Sb. o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 31 479/99-14 ze dne 8.listopadu 1999 platného od 01.01.2000.

Článek VII.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí

Ředitel Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 se při výkonu své působnosti řídí platnými předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy vztahujícími se k základní škole s právní subjektivitou.

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy je k dispozici na stránkách MŠMT ČR (www.msmt.cz).

Tyto předpisy jsou k dispozici u ředitele školy nebo u výše uvedených pracovníků školy kdykoliv po předchozí ústní či písemné domluvě.

Článek VIII.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad byl stanoven ředitelem školy takto :

Fotokopie
Černobílá kopie jednostránková formát A4 1,40 Kč
Černobílá kopie dvoustránková formát A4 2,40 Kč
Jiné formáty dle dodavat.faktur

Článek IX.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok

Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací, která obsahuje zejména následující informace:

 • Počet podaných písemných žádostí o informace
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí i informace (bez uvádění osobních údajů)
 • Případné další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/99Sb.

zveřejňuje ředitel školy do 1.března následujícího kalendářního roku. Zpráva je k dispozici u ředitele školy nebo u výše uvedených pracovníků školy kdykoliv po předchozí ústní či písemné domluvě.

Článek X.

Výroční zpráva o činnosti školy a Výroční zpráva o hospodaření školy za předcházející školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy a Výroční zpráva o hospodaření školy za předcházející školní rok jsou uloženy u ředitele školy a jsou kdykoli k dispozici.

Výroční zprávu o činnosti školy a Výroční zprávu o hospodaření školy za předcházející školní rok zpracovává ředitel školy vždy k 31.červenci roku dle §17e odstavec 2 a 3. V souladu s §17g je projednává na poradě pracovníků školy, předkládá Školskému úřadu v Chrudimi a Městskému úřadu v Chrudimi ve stanovených termínech.

Článek XI.

Pořizování kopií z informací uvedených v článcích I. až  X.

Ředitel školy, nebo jím určený pracovník umožní, na základě žádosti, pořízení kopie z písemně poskytnutých informací za úhradu dle sazebníku úhrad.


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup