Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Informační brožura
Profil školy
Charakteristika
Funkce
Pracovníci
Telefonní seznam
E-mailové kontakty
Sportovní kurzy
Sport. třídy a skupiny

Charakteristika

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Škola organizuje kurzy pro získání základního vzdělání pro občany, kteří nezískali základní vzdělání. 

Základní cíl

Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě, rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Prostředky k dosažení cíle

1.  Vzdělávací program školy

Základní prostředek k dosažení cílů je plnění zvoleného vzdělávacího programu Základní škola, rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů.

Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

2.  Klima školy

Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí.

3. Organizace školy

Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy, neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy.

Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.).

4. Talentovaní a integrovaní žáci

Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky.
Na 1. a 2. stupni umožní slovní hodnocení. 
Ve spolupráci s výchovným poradcem bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování.
V učebním plánu 2. stupně umožní diferenciaci (povinně volitelné předměty, nepovinné předměty)
Knihovna školy se přemění na informační centrum.
Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola.
Budou hodnoceny výstupy žáků (absolvent 1. stupně a závěrečná zkouška v 9. ročníku).
Logopedická péče.

5.  Mimotřídní a zájmová činnost

Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na:

Práci školní družiny a školního klubu.
Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní, zdravotní a podobně.
Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat venkovní prostory a zahrady.

6. Škola a veřejnost 

Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací  (rodiče o škole).

Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby. Připravovat pro rodiče kulturní programy (vernisáž, akademie).

7. Trendy

V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří:

Na výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s INTERNETEM; zájemci o výpočetní techniku budou ovládat programování.

Na cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal jeden cizí jazyk dle vlastního výběru a zájemci další cizí jazyk.


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup