Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Informační brožura
Profil školy
Charakteristika
Funkce
Pracovníci
Telefonní seznam
E-mailové kontakty
Sportovní kurzy
Sport. třídy a skupiny

Sportovní třídy a sportovní skupiny

Ve škole je od šestého ročníku zřízena třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku a sportovní skupina s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou.

Škola byla od 1.září 1999 zařazena do projektu MŠMT ČR Intenzifikace sportovních tříd. Rok 1999 je tedy z hlediska sportovních tříd historický. Od září roku 1999 byl opět po letech obnoven systém přípravy mládeže ve sportovních třídách. Naše škola byla zařazena mezi dvacet dva škol v České republice, kde byly zřízeny atletické třídy. Zároveň bylo opět vytvořeno místo vedoucího trenéra sportovních tříd ve spolupracujícím sportovním klubu ŠAK Chrudim. Vedoucím trenérem se stal pan Karel Fiedler. Škola byla dále zařazena mezi padesát škol v České republice, kde byly zřízeny fotbalové třídy dnes skupiny). Vedoucím trenérem sportovních skupin ve spolupracujícím sportovním klubu AFK Chrudim je pan Jan Zvolánek.

V roce 2000 startovali dva absolventi naší školy na XXVII.olympiádě v Sydney. Jiří Ryba v desetiboji (obsadil 13.místo) a Lenka Ficková ve štafetě 4 x 400m (štafeta obsadila 7.místo).

Školy se sportovními třídami jsou chápány jako výběrová školská zařízení, kde zařazení žáků do těchto tříd je ovlivněno mírou pohybového nadání jedince.

Podstatou projektu je finanční podpora činnosti vybraných sportovních tříd a sportovních skupin s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Sportovní třídy a sportovní skupiny jsou ustavovány na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se souhlasem ředitelství základní školy, zřizovatele základní školy a spolupracujícího sportovního klubu.

Sportovní třídy vyvíjejí svou činnost na druhém stupni základní školy od 6. do 9. ročníku. Pro žáky prvního stupně organizuje škola a spolupracující sportovní kluby přípravky.

Do sportovních tříd jsou zařazováni žáci na základě výběrového řízení.

Ředitelství základní školy zabezpečuje výuku dle vzdělávacího programu základní škola a učebního plánu pro základní školy 1.- 9. ročník, třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy č.j. 29 738/96-20-50.

Sportovní přípravu žáků sportovních tříd zabezpečuje spolupracující sportovní klub prostřednictvím svých členů s platnou kvalifikaci trenér I. - III.třídy.

Poslání a úkoly sportovních tříd

Výběr pohybově nadané mládeže ve věkové kategorii 12 - 15 let.
Vytvoření pohybových a výkonnostních předpokladů pro dosažení maximální sportovní výkonnosti absolventů sportovních tříd v seniorské kategorii.
Vytvoření podmínek pro systematické trenérské působení u kategorie žactva 12 - 15 let.

Organizace řízení sportovních tříd

MŠMT ČR zabezpečuje ze státního rozpočtu na kalendářní rok finanční prostředky, které formou účelové dotace poskytuje sportovním svazům na zabezpečení činnosti sportovních tříd.

Zřizovatel základní školy a odbor školství, kultury, sportu a památkové péče vytváří podmínky pro realizaci výběrového řízení do nových 6.ročníků sportovních tříd na základní škole.

Vedení základní školy vytváří organizační a prostorové podmínky pro koordinaci výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a TV při realizaci rozšířené výuky tělesné výchovy a sportovní přípravy na základě dohody o spolupráci se sportovními kluby.

Sportovní svazy uzavírají dohody se spolupracujícími sportovními kluby o čerpání účelové dotace na činnost sportovních tříd a sportovních skupin na základě metodického pokynu MŠMT ČR, řídí metodicky činnost sportovních tříd a sportovních skupin zabezpečují další odborné vzdělávání trenérů z povolání a smluvních trenérů působících ve sportovních třídách a sportovních skupinách.

Oblastní sportovní svazy sledují činnost sportovních tříd v rámci své působnosti a hodnotí výsledky jejich činnosti. Doporučují sportovním svazům zřízení sportovních tříd a sportovních skupin v rámci své oblasti.

Sportovní centra mládeže /SCM/ prostřednictvím vedoucího trenéra sledují činnost a sportovní výsledky žáků sportovních tříd. Na základě výkonnostních kriterií a po dohodě s vedoucím trenérem sportovních tříd předkládají návrhy na zařazení žáků či absolventů sportovních tříd do péče SCM.

Spolupracující sportovní kluby zabezpečují organizačně, personálně a finančně sportovní přípravu, soustředění, vybavení a závodní činnost žáků sportovních tříd. Vytváří pracovně - právní podmínky pro výkon funkce vedoucího trenéra sportovních tříd, který je trenérem z povolání a smluvních trenérů sportovních tříd.

Organizace výběru žáků do sportovních tříd

Obsah výběru

  • testování pohybové výkonnosti – pohybové předpoklady
  • zjištění zdravotního stavu
  • rozumové předpoklady žáka - školní prospěch
  • deskripci rodinného zázemí /dotazník pro rodiče/
  • souhlas rodičů se zařazením dítěte do sportovní třídy nebo sportovní skupiny

Vyhodnocení a uzavření výběrového řízení

Ředitel školy vydá rozhodnutí o zařazení žáka do sportovní třídy nejpozději k 15.červnu kalendářnímu roku.

Ředitel školy oznámí nezařazeným žáků důvody nepřijetí a nabídne jim možnost sportovní přípravy ve spolupracujícím sportovním klubu. Současně je upozorní na možnost dodatečného zařazení ve vyšších ročnících základní školy.


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2019/20   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup