Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
Rada SRPDŠ
Koncepce školy
Zápis 2008/2009
Zápis 2009/2010
Matematický klokan 2009

Zápisy z rady SRPDŠ 2008/2009


Zápis ze 4. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 16.04.2009)


1. Schůze Rady školy
Dne 12.3.2009 proběhla první ustavující schůze Rady školy. Vzhledem ke skončení tříletého období členů školské rady byli zvoleni nový nástupci.

Za zřizovatele:
Ing. Petr Kopecký
Ing. Milena Cvrčková

Za rodiče:
Miroslava Jirušková
Simona Málková

Za učitele:
Mgr. Olga Chaloupková
Mgr. Jan Josíf

Rada školy schválila jednací řád a zvolila předsedu, místopředsedu a zapisovatele. Předseda: Miroslava Jirušková
Místopředseda: Ing. Petr Kopecký
Zapisovatel: Mgr. Jan Josíf

Zástupkyně ředitele školy Mgr. Štěpánka Zavřelová seznámila všechny přítomné s provozním rozpočtem na rok 2009.

2. Plán investic na rok 2009
- malba stěn velké a malé tělocvičny
- výměna oken v prvním patře budovy (nad školní jídelnou)
- nalepení bezpečnostních proužků na schody
- výměna podlahové krytiny v dalších třídách
- výměna kalového čerpadla a 2 sporáků ve školní kuchyni
- oprava panelových spojů (sítě – dočasné řešení)
- rekonstrukce vestavěných skříní ve třídách a ve vestibulu
- nové osvětlení tabulí ve třídách (na základě kontroly z hygieny)
- rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení teplé vody (na základě kontroly z hygieny)

Z důvodu překročení finančních prostředků daných zřizovatelem nebude realizována výměna oken.

3. Školní granty
Podaná žádost o grant (80.000,-) na město Chrudim – cvičení s overbally bohužel nebyla schválena. Další 2 žádosti podané na Krajský úřad – realizace druhého venkovního hřiště a podpora sportovních tříd jsou prozatím v jednání.

4. Nové PC programy
Proběhlo úspěšné zavedení nového systému objednávání a odhlašování obědů prostřednictvím internetu, mobilního telefonu a WAPu. Zároveň je již možné nahlédnout do databáze jednotlivých žáků, kde se můžeme dozvědět o studijních výsledcích. Každý z rodičů obdržel kód, kterým se může přihlásit na internet. stránky školy.

5. Konec druhého pololetí
Školní rok 2008/2009 bude ukončen v pátek dne 26.6.2009. Pondělí 29.6. a úterý 30.6.2009 budou volné dny ředitele školy.

6. Plánované akce
Poslední týden v květnu 2009 proběhne návštěva z partnerského města Ede. Dne 19.6.2009 se bude konat olympiáda pro I.stupeň. Spolupráce na projektu "Život nejen ve tmě" - simulace očních vad (fyzika, biologie).

Zpracovala Miroslava Jirušková dne 22.4.2009.

Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 28.5.2009 v 15.30 hodin.Zápis z 3. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 08.01.2009)


1. Volba do rady školy
Proběhla volba zástupců z řad rodičů do rady školy formou tajného hlasování.

Výsledky:
1. p. Miroslava Jirušková
2. p. Simona Málková

2. Školní granty
Byly podány tři školní granty.

Dva na Pardubický kraj
- realizace venkovního hřiště s umělým povrchem
- podpora mimoškolních aktivit (kroužky organizované školou)

a jeden na město
– „nesedíme na zadku, chceme se vyvíjet zdravě“.

Jedná se o zařazení overballu do hodin tělesné výchovy na 1.stupni. Jedná se o míč o průměru 26 cm vhodný pro psychomotorická, kondiční a dechová cvičení. Zároveň by byly vytvořeny metodické příručky pro jeho využití. Žáci by prošli vstupním zdravotním vyšetřením u primáře dětského oddělení pana doktora Kasala. Za dva roky by proběhla zdravotní kontrola a vyhodnotily by se veškeré změny.
Na tento grant bylo odsouhlaseno radou SRPDŠ 10.000,-Kč na zaplacení poplatků za vstupní vyšetření jednotlivých žáků.

Dále se připravuje další grant za pomoci EU - nástup interaktivních tabulí.

3. Nové programy zakoupené školou
Jedná se o nové PC programy, které zlepší komunikaci mezi rodiči a učiteli. Prostřednictvím internetu se budou moci rodiče dozvědět o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Známky budou aktualizovány každých 14 dní. Každý z rodičů obdrží kód, kterým se bude na internetových stránkách školy přihlašovat, aby mohl nahlédnout na prospěch pouze svého dítěte.
Zároveň bude možné na webových stránkách školy odhlašovat obědy.

3. Kultura školy
Byla vytvořena seminární práce paní Mgr. Štěpánkou Zavřelovou. V nejbližší době bude tato práce uveřejněna na www stránkách školy.

Zpracovala Miroslava Jirušková dne 12.1.2009.

Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 16.4.2009 v 15.30 hodin.Zápis z 2. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 30.10.2008)


1. Počet žáků
Celkem nyní školu navštěvuje 537 žáků.

2. Nový školní nábytek
Podařilo se zakoupit vybavení čtyř kompletních tříd oproti plánovaným třem.Uvažuje se o objednání dalších dvou nových tříd do konce školního roku. Dále byly zakoupeny nové skříňky pro 1.stupeň v hodnotě 130.000,- Kč.

3. Zaměstnanci školy
Učitelům bude umožněno další potřebné vzdělávání dle plánu. Zástupkyně ředitele školy dokončila funkční studium 1., koordinátor ICT a výchovná poradkyně dokončí závěrečné zkoušky na podzim 2008. Je nezbytné, aby každý vyučující měl potřebnou aprobaci pro svoji výuku.

4. Hodnocení žáků
Rodiče byli informováni o studijních výsledcích svých dětí prostřednictvím informačního tiskopisu, na kterém bylo uvedeno čtvrtletní vyhodnocení známek.

5. Odhlašování obědů
Z důvodu technických problémů interních telefonních linek v rámci školy (špatné telefonní spojení – občas se nelze dovolat na tel.linku 721 110 963, na které se odhlašují obědy) se uvažuje o řešení odhlašování obědů prostřednictvím internetu.

6. Den otevřených dveří
Proběhne dne 29.11.2008 a všichni jsou srdečně zváni.

7. Výuka cizích jazyků
Stále se hledá učitel na výuku dalšího cizího jazyka s potřebnou aprobací. Obracíme se tímto na rodiče, zda nevědí o někom ze svého okolí s potřebným vzděláním.

8. Halloweenské nocování
33 dětí ze školní družiny a 3 vychovatelé si zkusili jaké je to spát ve škole při svátku Halloween.

Zpracovala Miroslava Jirušková dne 3.11.2008.

Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 8.1.2008 (ve čtvrtek) v 15.30 hodin.
Zápis z 1. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 11.9.2008)


1. Počet žáků a tříd:
I.stupeň - 10 tříd
II.stupeň - 12 tříd
Celkem nyní školu navštěvuje 540 žáků. Při škole je také zřízena školní družina, která má v tomto školním roce čtyři oddělení, které slouží především pro žáky I.stupně.

2. Nové pořízené investice:
- nový nábytek pro tři třídy
- modernizace školní družiny
- nové podlahy ve třídách
- osvětlení na I.stupni
- oprava a rekonstrukce plotu a bran u vchodů na školní dvůr

3. Předpokládané investice:
- nové vybavení dalších 3 tříd
- nákup nových učebních pomůcek
- další vzdělávání učitelů

4. Rozpočet na ONIV:
- 361.000,- Kč (o 80.000,- Kč méně než v minulém roce)
- tyto peníze budou využity na učební pomůcky, knihy, plavecké výcviky apod.

5. Školní granty:
- 5.000,- Kč – “přežijeme století odpadků“ (nádoby na třídění odpadů apod.)
- 4.000,- Kč - “umím jezdit bezpečně na kole“ (návštěva dopravního hřiště apod.)
- 10.000,- Kč - na podporu sportovních kroužků a olympiádu pro I.stupeň

6. Zdražení poplatku SRPDŠ
- na 250,- Kč z původních 200,- Kč (platí 1.,3. a 5. dítě z jedné rodiny)

7. Web. stránky školy
- www.zsustadionu.chrudim.cz
- koncepce školy = rámcový vzdělávací program
- celková organizace školního roku (termíny prázdnin, rozvrhy tříd, plánované akce apod.)

8. Zrušení konzultačních hodin pro rodiče !!!
- zrušeno z důvodu minimálního využití, veškeré případné konzultace lze domluvit po telefonické dohodě s konkrétními vyučujícími, telefonní seznam je k dispozici na web.stránkách školy

9. Možnost výuky 2 cizích jazyků
- bohužel se nepodařilo sehnat rodilého mluvčího na výuku anglického jazyka
- škola bude hledat učitele na výuku dalšího cizího jazyka
- obracíme se tímto na rodiče, zda nevědí o někom ze svého okolí s potřebným vzděláním

Zpracovala Miroslava Jirušková dne 15.9.2008.

Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 30.10.2008 (ve čtvrtek) v 15.00 hodin.

Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup