(rozvrh platn od 1.9.2010)

Zkladn kola, Chrudim, U Stadionu 756  1.A  (Brtov Olga)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
Bar

Ma
Bar

j
Bar

Hv
Bar

         

 

t

 

 

j
Bar

Tv
Bar

Ma
Bar

j
Bar

         

 
S
t

 

 

j
Bar

Pu
Bar

j
Bar

Vv
Bar

         

 

t

 

 

S: j (Dv)
Bar

Tv
Bar

Ma
Bar

j
Bar

S: j (Dv)
Bar

       

L: j (Chl)
Bar

L: j (Chl)
Bar

 
P

 

 

j
Bar

Ma
Bar

Pu
Bar

Pi (Dv)
Bar

         

Pi (Chl)
VoD

Zpracovno v systmu Bakali