(rozvrh platn od 1.9.2010)

Zkladn kola, Chrudim, U Stadionu 756  1.B  (Pecinov Jana)

 

0
6:55- 7:40

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
Pec

Ma
Pec

Vv
Cie

j
Pec

         

 

t

 

 

j
Pec

Tv
Pec

Ma
Pec

j
Pec

         

 
S
t

 

 

j
Pec

Pu
Pec

Hv
Pec

S: j (Dv)
Pec

S: j (Dv)
Pec

       

L: j (Chl)
Pec

L: j (Chl)
Pec

 

t

 

 

j
Pec

Tv
Pec

Ma
Pec

j
Pec

         

 
P

 

 

j
Pec

Ma
Pec

Pu
Pec

Pi (Dv)
Pec

         

Pi (Chl)
Haa

Zpracovno v systmu Bakali