Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Rozvrhy
Kroužky
Rada SRPDŠ
Koncepce školy
Přijímací řízení na SŠ
Matematický klokan

Zápisy z rady SRPDŠ 2011/2012


Zápis z 5. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 7.6.2012)


1. Novinky ve škole

• Od 1.9.2012 bude umožněno jedné naší žákyni studium z domova. Tato forma výuky nahrazuje plnohodnotné studium a je vhodná pro děti, které nemohou absolvovat klasickou výuku (děti se zdravotním postižením aj.). Tato výuka bude probíhat ve třídě 4.A, kde bude také nainstalována kamera na tabuli. Vše je ošetřeno právní cestou.
• Do šaten v hlavní budově budou nainstalovány nové kamery.
• Od 9.7.2012 začne probíhat na budově školy výměna oken.
• Pan Jelínek, autor počítačového programu, připravil na příští rok nové rozvrhy – každé dítě dostane svůj konkrétní rozvrh, ve kterém jsou zohledněny i požadavky jednotlivých trenérů. Děti tento nový rozvrh dostanou na konci školního roku.
• Vzhledem ke krádežím kol, ke kterým došlo v areálu školy, bude postaven přístřešek na kola na uzamčení.


2. Různé

• Na naší škole proběhlo celorepublikové testování žáků 5. a 9. tříd.
• Projekt EU peníze školám je v I. třetině – byla odeslána první monitorovací zpráva. Pokud bude vše v pořádku a dorazí peníze z EU, tak škola obnoví II. počítačovou učebnu a dokoupí interaktivní tabule.


Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční v novém školním roce 2012/2013.

Zpracovala: Miroslava Jirušková dne 13.6.2012


Zápis z 3. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 12.1.2012)


1. Zápis dětí do prvních tříd

Dne 27. a 28.1.2012 proběhne zápis děti do prvních tříd pro školní rok 2012/2013.

Zákonný zástupce může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je skutečnost, že ve školním roce 2012/2013 budou dle koncepce základního školství otevřeny dvě třídy s celkovou kapacitou max. 64 žáků. Pokud dojde k situaci, kdy se do prvních tříd zapíše větší počet žáků než 64, budou upřednostněny děti dle „Vnitřní směrnice pro příjímání dětí k základnímu vzdělávání„.


2. Novelizace školského zákona

Vzdělávání na 2 základních školách souběžně u střídavé péče

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., který je novelou školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.) a který upravuje právo dítěte být vzděláváno ve 2 základních školách souběžně za situace, kdy je ve střídavé výchově rodičů. Ředitelé takovýchto dvou škol nyní budou muset ze zákona být v kontaktu, spolupracovat a dohodnout se, jak při vzdělávání dítěte postupovat. Touto právní úpravou se zvyšují šance na střídavou výchovu pro děti, jejichž rodiče mají bydliště poměrně daleko od sebe.

Odklad povinné školské docházky

Odklad zahájení povinné školské docházky bude obtížnější než dosud. Musí jej doporučit jak příslušné školské poradenské zařízení, tak odborný lékař nebo klinický psycholog.

Přijímací řízení na střední školy

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března 2012, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2011. Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Zrušení výstupního hodnocení

Od příštího roku bude zrušeno výstupní hodnocení. To musí nyní učitelé na základních školách už čtvrtý rok psát každému žákovi, který se chystá na přijímací zkoušky, a přidávat ho k vysvědčení.

Školní stravování

Dne 1.1.2012 vstoupila v platnost novela vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. 1. Jsou zvýšeny finanční normativy určené pro nákup potravin, a to jak jejich dolní hranice, tak i horní hranice. Cena potravin pro oběd na 1. stupni může být 16-32 Kč (dosud 13,50-26 Kč), pro 2. stupeň 19-34 Kč (dosud 15-27,50 Kč). Ředitel školy musí při případném zvýšení ceny obědů informovat rodiče 14 dní předem - zatím se o zvýšení cen neuvažuje.

Zavedení funkčního období ředitelů

Novela omezuje ředitelům škol funkční období na šest let. Když se bude chýlit funkční období ředitele ke konci, musí projít ředitel konkursem.

Na základě těchto změn došlo k úpravě vnitřních směrnic školy – k nahlédnutí na webu školy.


3. Organizace

- bude upravena organizace výuky v předmětu Práce s technickými materiály
- v 7.C byla zvolena nová třídní učitelka – Mgr. Vojáčková. Vzhledem ke zhoršenému prospěchu dětí v této třídě a po dohodě s rodiči, vedení školy kontaktovalo pana Pražáka z Archy. Na základě jeho doporučení děti 23.1.2012 vyplní sociogram a výsledky budou rodičům zaslány doporučeně
- žáci 9.tříd budou moci využít Scio testů k přípravě na přijímací řízení na střední školy
- zřizovatel poskytl 3,5 mil.Kč, které budou využity k výměně oken tělocvičen a dále k částečné výměně oken na budově školy
- na účtu SRPDŠ je nyní 42.000,- Kč


4. Novinky

- byl zakoupen nový nábytek do 8.C
- jako pomůcka pro výuku bylo zakoupeno torzo lidského těla
- dále bylo zakoupeno 17 nových počítačů (obnova jedné PC učebny), které děti začnou využívat od 1.2.2012


4. Koncepce školy

- probíhá studium učitelů – Mgr.Prokopová, Mgr.Josíf, Mgr.Průchová
- dle stanov proběhla volba nového výkonného výboru (předseda - p. Jirušková, místopředseda - p. Škorpík, hospodář - p. Farkačová, zapisovatel - p. Jirušková)


Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 12.4.2012 v 15.00 hodin.

Zpracovala: Miroslava Jirušková dne 13.1.2012


Zápis z 2. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 3.11.2011)


1. Přivítání nových členů
1.A p. Nováková
1.B p. Burešová
6.A p. Pekařová
6.B p. Forštová
6.C p. Strnadová

2. Volba nového výkonného výboru
dle stanov proběhne na příští schůzce SRPDŠ (leden 2012)

3. Novinky ve škole
- byla odkoupena interaktivní tabule SMART na 1. stupeň za zůstatkovou cenu
- byly zakoupeny nové šatní skříně pro žáky 6.A, 6.B, 6.C, 7.A

4. Různé
- rada SRPDŠ schválila zakoupení nábytku do jedné třídy 2. stupně ZŠ
- rada SRPDŠ schválila zakoupení Scio testů na střední školy pro žáky 9. tříd
- členové byli seznámeni s koncepcí školství zřizovatele do roku 2014
- členové byli seznámeni s chystanou změnou MSMT od roku 2013 (financování škol, ne normativem na žáka, ale na třídu) - důsledek: hrozí nedostatek finančních prostředků na platy učitelů a problémy s organizací školy
- ředitel školy byl upozorněn na organizaci výuky v předmětu Práce s technickými materiály (bude řešeno změnou struktury předmětu ve školním vzděl. programu)
- členové byli informováni o stavu projektu EU Peníze školám
- členové byli seznámeni s návrhem rozpočtu na investice od zřizovateleDalší schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 12.1.2012 v 15.00 hodin.

Zpracoval: Mgr. J.Vyhnánek dne 7.11.2011


Zápis z 1. schůze rady SRPDŠ
(ze dne 8.9.2011)


1. Školní rok 2011/2012
Školu navštěvuje ve školním roce 2011/2012 550 žáků. Školní družina byla rozšířena na pět oddělení (140 žáků). Škola má v tomto roce jednoho zástupce ředitele školy Mgr. L.Prokopa

2. Novinky
Noví učitelé:
Mgr. L.Vojáčková – aprobace – matematika, francouzský jazyk
Mgr. M. Raková – aprobace – anglický jazyk, německý jazyk
R. Brožková - vychovatelka
p. Markupová - vedoucí školní kuchyně

Nové předměty Francouzský jazyk (povinný předmět - od 8. ročníku), Konverzace v Anglickém jazyce (povinně volitelný předmět)

3. Plánované investice na rok 2011/2012
- výměna oken – požadavek na město
- rekonstrukce rozvodů pod japexovou halou (kanalizace, studená voda) a nákup nového japex. povrchu

4. Školní granty
Projekt EU peníze školám zahájeno od 1.9.2011. Došlo k navýšení hodin Českého a Anglického jazyka (celkem 31 hodin) a s tím k celkovému natažení rozvrhu.Další schůze rady SRPDŠ se uskuteční dne 3.11.2011 v 15.00 hodin.

Zpracoval: Mgr. J.Vyhnánek dne 9.9.2011Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup