(Rozvrh platn od 3.9.2018)

Zkladn kola, Chrudim, U Stadionu 756  2.A  (Haaseov Vra)

 

0
7:00- 7:45

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

Ma
Haa

j
Haa

Pu
Haa

j
Haa

Tv
me

     

 

t

 

 

j
Haa

Ma
Haa

Pi
Haa

Hv
Haa

j
Haa

     

 
S
t

 

 

Ma
Haa

j
Haa

Pu
Haa

(sk1)
Haa

(sk2)
Haa

     

 

t

 

 

j
Haa

Tv
me

Ma
Haa

j
Haa

       

 
P

 

 

j
Haa

Vv
Haa

j
Haa

Ma (sk2)
Haa

Ma (sk1)
Haa

     

Zpracovno v systmu Bakali