Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2018/2019


   Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje ředitel školy zápis všech dětí, které dovrší do 31.08.2018 šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Zápis bude proveden:

v pátek 13.dubna 2018 od 15:00 hod. do 18:00 hod.
v sobotu 14.dubna 2018 od 8:00 hod. do 10:00 hod.

v budově školní družiny

O definitivním umístění zapsaných dětí do základní školy rozhodne po zápisu ředitel základní školy a podá zprávu rodičům do 4.5.2018.

   K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou:

  • 1. rodný list dítěte
  • 2. doklad o bydlišti (občanský průkaz)

   Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

   Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok.

   Na žádost rodičů se mohou také zapsat děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1.září 2018 do 30. června 2019.

  Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.



Další důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků:

  Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých základních škol (viz příloha 1). Určené spádové školské obvody zaručují každému dítěti možnost plnění povinné školní docházky.

  Zákonný zástupce může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je skutečnost, že ve školním roce 2018/2019 budou dle koncepce základního školství otevřeny dvě třídy s celkovou kapacitou max. 60 žáků. Pokud dojde k situaci, kdy se do prvních tříd zapíše větší počet žáků než 60, budou upřednostněny děti dle "Vnitřní směrnice pro příjímání dětí k základnímu vzdělávání" (viz příloha 2).




V Chrudimi, dne 28. března 2018

Mgr. Jindřich Vyhnánek
ředitel školy      


Pohled do školy   Novinky   Škola   Školní rok 2020/21   ŠVP   Dokumentace   Pavučina   Fotogalerie   Atletika   MFK   GDPR

Změna vzhledu
   

© 2006 ZŠ Chrudim, U Stadionu
WebMaster Mgr. Zbyněk Markup